Johdanto 
     
Valitsimme projektityömme aiheeksi aluksi pelkästään vuorokauden, mutta päätimme laajentaa sen koskemaan myös vuodenaikoja, liittyväthän nämä kaksi asiaa monella tapaa toisiinsa. Vuodenaikojen vaihtelu sekä siitä johtuva päivän ja yön (valoisan ja pimeän ajan) vaihtelu ovat oppilaiden arkielämän kannalta hyvin merkityksellisiä ilmiöitä, jotka konkretisoituvat erityisesti täällä Suomessa. Mielenkiintoa aiheeseen lisää tietenkin se, että eri puolilla maapalloa vuodenajat ja päivän pituus vaihtelevat eri tavoilla kuin Suomessa. Ilmiöinä ne ovat siis todella monimuotoisia, jotka on mahdollista yhdistää moneen eri oppiaineeseen.  
Valitsimme tähän opetuskokonaisuuteen integroitaviksi oppiaineiksi ympäristöopin piiristä biologian, maantiedon ja terveystiedon sekä matematiikan. Nämä oppiaineet yhdistyvät luonnollisella tavalla valittuun aihealueeseen ja täydentävät toinen toisiaan. Opetuskokonaisuus on lähtökohtaisesti suunniteltu toteutettavaksi alakoulussa 3.-4.-luokilla. Ajankohdaksi sopisi hyvin elokuu koulujen alkaessa. Opetuskokonaisuuteen käytettävä aika on noin 24 oppituntia (oppitunti=45 min) ja se olisi tarkoitus viedä läpi yhden kuukauden kuluessa.   
Pyrimme laatimaan opetuskokonaisuudestamme sellaisen, joka palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla oppilaita lisäämällä ja syventämällä heidän osaamistaan. Ilmiöpohjainen opetus on jo itsessään oiva keino tähän tuomalla opiskeluun mielenkiintoa todellisen maailman ilmiön kautta. Kun opiskeltava asia esitetään kiinnostavassa muodossa ja kiinnostavalla tavalla, voi asian oppiminenkin osoittautua kiinnostavaksi. Monialainen opetus-/oppimiskokonaisuus tekee opiskeltavasta asiasta konkreettisemman yhdistelemällä samaa aihetta monen eri oppiaineen piiriin. Tällöin opiskeltavat asiat eivät jää toisistaan irrallisiksi, vaan ne on mahdollista nivoa yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi. 


Jenni Silvennoinen
Tii Hyttinen
Topias Niemelä
Iiro Kuosa
Ville Aro